#OUT OF THE BLUE

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

CONTEST

 

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η εταιρία «ΒΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ.» (εφεξής καλούμενη «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την εταιρία παροχής υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης RADICAL COMMUNICATIONS, (εφεξής καλούμενη «Διαφημιστική»), που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στην οδό Μονεμβασιάς 2, με ΑΦΜ 998947243 και διακριτικό τίτλο Radical Communications, από κοινού αναφερόμενες και ως «οι εταιρίες» σε συνεργασία με την εταιρία «Α3 RESIZING IDEAS IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Α3 RESIZING IDEAS ΙΚΕ», η οποία εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, στην οδό Μαρίνου Αντύπα 51-53, με ΑΦΜ 800927182 και δραστηριοποιείται στον κλάδο Υπηρεσιών Πλήρους Διαφήμισης (εφεξής καλούμενη «Σύμβουλος Μάρκετινγκ»), διοργανώνουν έναν Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις, ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο Facebook https://www.facebook.com/BlueBeetleGin και στο Instagram https://www.instagram.com/bluebeetlegin/. Ως Δώρο για τον κάθε νικητή ορίζεται από μία (1) διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του MALUMA που θα πραγματοποιηθεί στις 18/3 στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ. Συνολικά θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές μετά από κλήρωση.

2] Συμμετοχή στον Διαγωνισμό:

Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και των όρων χρήσης Facebook & Ιnstagram, αλλά και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις «Εταιρίες», όπως και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των συζύγων τους.

3] Διάρκεια του Διαγωνισμού:

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι και την Πέμπτη 17/03/2022, στις 18:00μ.μ. H κλήρωση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Παρασκευή 18/03/2022, στις 12:00 μ.μ.

4] Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Για να συμμετέχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/BlueBeetleGin) ή στο Instagram (https://www.instagram.com/bluebeetlegin/), να κάνει like στη σελίδα Blue Beetle London Dry Gin (στο Facebook) ή follow στη σελίδα bluebeetlegin (στο Instagram) και tag τον φίλο ή τη φίλη που θέλει να πάρει μαζί του. Καθένας μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές θέλει αλλά να αναδειχθεί νικητής μόνο μία.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές, δικαίωμα στο Δώρο θα έχει μία μόνο φορά, την πρώτη χρονικά κλήρωση.

5] Ενημέρωση για την ανάδειξη των νικητών:

Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, δύο (2) νικητές (ένας από το Facebook & ένας από το Instagram) θα αναδειχθούν την Παρασκευή 18/03/2022 (18/03/2022), με τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής των συμμετεχόντων, μέσω ειδικού software. Οι νικητές/τριες θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 18/03/2022 με αντίστοιχη ανάρτηση στο Facebook & στο Instagram. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη των Εταιριών ότι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρειά τους να αποκλείσουν τους συμμετέχοντες αυτούς.
Οι νικητές/τριες θα κληθούν να αποδεχθούν το Δώρο τους και να ενημερωθούν για τα περαιτέρω διαδικαστικά. Αν κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του και δεν επικοινωνήσει, τότε χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου.
Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) Σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) Λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων. (γ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους. (δ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή/παράδοση του Δώρου. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές συντρέξει κάποια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, οι Εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των Δώρων.

6] Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων Διαγωνισμού:

O Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας του στο Facebook (https://www.facebook.com/BlueBeetleGin) ή στο Instagram (https://www.instagram.com/bluebeetlegin/) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται, μη έχοντας οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.

Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα, καθώς και τον αριθμό αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση και στον αριθμό των τελικών νικητών.

8] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στην περιουσία, τα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα, λοιπά διακριτικά των Εταιριών, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

9] Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης:
Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόμενων ή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Facebook & του Instagram. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Με την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, πέρα από τους παρόντες Όρους Χρήσης, για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Οι Εταιρίες δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήματος κατά την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, λόγω κακής λειτουργίας του ιστοχώρου του Facebook ή του Instagram. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με νέες προωθητικές ενέργειες από τον Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα προσωπικών δεδομένων του σε τρίτους, ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.

10] Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook ή το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook ή το Instagram.

11] Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων ασφαλείας, ο Διοργανωτής δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού Δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των Δώρων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται